Ημερίδα DataSource

Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκε υβριδική διημερίδα με σκοπό τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου στις 18 και 19 Δεκεμβρίου και ώρα 09:00-12:00. Σύμφωνα με το τεχνικό παράρτημα του έργου, οι δραστηριότητες διάχυσης και δημοσιότητας είχαν στο κέντρο του ενδιαφέροντός τους, τους δυνητικούς τελικούς χρήστες των αποτελεσμάτων του έργου. Μέσω αυτών, επιδιώχθηκε η κατά το δυνατόν ευρύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου τόσο σε επίπεδο ακαδημαϊκό όσο και σε επίπεδο ενημέρωσης ενδιαφερομένων φορέων, καθώς και η εξαγωγή προϊόντων από τα αποτελέσματα του έργου.
Στην κατεύθυνση αυτή, η ολιστική προώθηση και δημοσιότητα των δράσεων του έργου υλοποιήθηκε μέσω της δημιουργίας και συντήρησης ιστοσελίδας, η οποία έχει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλάμβαναν την προβολή και διαφήμιση του έργου, αναδεικνύοντας τις έως τώρα δράσεις αλλά και την ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου, η οποία ήταν διήμερη και υβριδική. Αναλυτικότερα, την πρώτη ημέρα πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως (ηλεκτρονικά) διαδικτυακή συνάντηση στον σύνδεσμο https://meet.google.com/qyj-jcnq-pxu, ενώ τη δεύτερη με φυσική παρουσία σε χώρο που υπέδειξε η αρμόδιος εταιρία.

Στοχοι

Κλιμακώσιμες
Τεχνικές Διαχείρισης
Μεγάλου Όγκου Δεδομένων

Ανάπτυξη υποσυστήματος που αποτελεί την πλατφόρμα αποθήκευσης, διαχείρισης, επεξεργασίας και ανάλυσης του μεγάλου όγκου των διαθέσιμων δεδομένων για την εξαγωγή πολύτιμης γνώσης. Συγκεκριμένα, το υποσύστημα υποστηρίζει την αυτόματη σύνδεση με πηγές δεδομένων που υποστηρίζουν δομημένα μεταδεδομένα, και ένας μηχανισμός συλλογής δεδομένων παρέχει μια διεπαφή (API) για την συλλογή δεδομένων από οποιαδήποτε πηγή αποφασιστεί να συνδεθεί με την υποδομή.

Δημιουργία
Yποσυστημάτων
Αλγοριθμικής Επεξεργασίας

Σχεδιασμός, υλοποίηση και εφαρμογή αλγορίθμων (μηχανική μάθηση, αναλυτική επεξεργασία, κλπ.), τεχνολογιών και συστημάτων διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων πάνω από υπολογιστικά νέφη που επεξεργάζεται στοιχεία τα οποία προέρχονται από διαφορετικών τύπων δεδομένα και πραγματοποιεί τις κατάλληλες στατιστικές αναλύσεις πάνω σε αυτά.

Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Συλλογής, Οπτικοποίησης και Διαχείρισης

Υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος που εκμεταλλεύεται τον συνδυασμό των δεδομένων χρήσης και αξιοποιεί τη γνώση που παράγεται από τον συνδυασμό αυτό για να προσφέρουν εμπλουτισμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στον ίδιο τον χρήστη. Η εφαρμογή αυτή μπορεί να προσφέρει και οπτικοποίηση της πληροφορίας. Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα μέσω εύχρηστων διεπαφών να εκτελούν περίπλοκες αναλύσεις στα δεδομένα με σκοπό την εύρεση συσχετίσεων, κλπ.

Αποτελεσματα

 • Συλλογή και Διαχείριση
  Μεγάλου Ογκου Δεδομένων

 • μηχανισμός και τεχνικές συλλογής δεδομένων

 • ελαστική διαχείριση πόρων σε Υπολογιστικό Νέφος

 • Τεχνικές κατανεμημένης μηχανικής μάθησης

 • Αλγοριθμική
  Επεξεργασία

 • Αποδοτική επεξεργασία των διαφόρων σετ δεδομένων

 • εξαγωγή συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων

 • Αξιοποίηση της δύναμης των δεδομένων

 • Οπτικοποίηση και
  Διαχείριση

 • Αξιοποιηση εξαγωμενης γνωσης από διαφορετικά σετ δεδομένων

 • Παροχη υπηρεσιων προστιθεμενης αξιας

 • Οπτικοποιηση Δεδομενων

Τελικό σύστημα

Χρηματοδοτηση

Το έργο είναι αποτέλεσμα συνχρηματοδότησης Ελλάδας και Ευρωπαικής Ένωσης

Επικοινωνία

Email