Πα.Πει./ΚΕΠΠ

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς έχουν υλοποιήσει πληθώρα συναφών και μη έργων στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, και συνεχίζουν να υλοποιούν και στην τρέχουσα. Τα έργα που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται είναι ερευνητικά έργα, εκπαιδευτικά προγράμματα και αναπτυξιακά έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργεία, Τράπεζες, Οργανισμούς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και Ιδιωτικούς Φορείς. Στα Έργα που ολοκληρώθηκαν ή υλοποιούνται περιλαμβάνονται: Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα, Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, Αναπτυξιακά Προγράμματα για τη Δημιουργία Υποδομής, Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης, Συνέδρια, Εκδηλώσεις, Πρακτική Άσκηση Φοιτητών, Μελέτες, κλπ. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Κ.Ε.Π.Π. χαρακτηρίζονται από αντικειμενικότητα στο σχεδιασμό των μελετών, την ανάλυση των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων, και από εχεμύθεια -όπου απαιτείται από τους αναδόχους-όσον αφορά τα δεδομένα και τα συμπεράσματα των μελετών. Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει ως κύριο σκοπό να συμβάλει στην ανάδειξη και καταξίωση της έρευνας που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Η Πολιτική Ποιότητας του ΚΕΠΠ βασίζεται στην εφαρμογή βέλτιστων διαδικασιών υλοποίησης έργων αλλά και διαδικασιών διαρκούς βελτίωσης για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στις δραστηριότητές του.

Ιστότοπος: http://www.kep.unipi.gr/

Πα.Πει./ΕΤΟΠΑ/Οικονομικής Επιστήμης

Το Εργαστήριο Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης πραγματεύεται οικονομικά θέματα σε ένα ευρύ σύνολο τοπικών και περιφερειακών τομέων πολιτική, συμπεριλαμβανόμενης της φορολογίας, της υγειονομικής περίθαλψης, της ενέργειας, της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης, της ανισότητας, του εμπορίου, του δημοσιονομικού κανονισμού, της καινοτομίας και του περιβάλλοντος, έχοντας ως προτεραιότητα την προαγωγή της γνώσης και την υποστήριξη αναπτυξιακών δράσεων.

Ιστότοπος: http://etopa.unipi.gr/