ΕΠΙΣΕΥ

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) είναι ένα μη κερδοσκοπικό Ακαδημαϊκό Ίδρυμα Έρευνας, το οποίο ιδρύθηκε το 1989 από το Υπουργείο Παιδείας. Έχει σκοπό να διεξάγει έρευνα στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με σκοπό την εφαρμογή των αποτελεσμάτων σε όλο το εύρος της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Ενδεικτικά, οι τομείς εφαρμογής περιλαμβάνουν τη Δορυφορική και Ασύρματη Επικοινωνία, τους Αισθητήρες, τη Μηχανική Λογισμικού και Υλικού, τη Μοντελοποίηση Ηλεκτρομαγνητικών Φαινομένων, τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, τα Συστήματα Διαχείρισης, Παραγωγής και Μεταφοράς Ενέργειας, τη Βιοϊατρική Μηχανική, τη Τηλεματική και τις Εφαρμογές Πολυμέσων, τα Νευρωνικά Δίκτυα, τα Συστήματα Ελέγχου, και άλλους. Το Ινστιτούτο περιλαμβάνει το σύνολο των εργαστηρίων και ερευνητικών ομάδων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Το ερευνητικό έργο του ΕΠΙΣΕΥ υποστηρίζεται από τους καθηγητές της σχολής, από 500 ερευνητές, βοηθούς ερευνητές, και υποψήφιους διδάκτορες. Το ΕΠΙΣΕΥ συμμετέχει σε ερευνητικά έργα στους τομείς δραστηριότητας του, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτικά, αυτά περιλαμβάνουν έργα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και προγράμματα όπως, μεταξύ άλλων, Horizon 2020, 7th Framework Programme, 6th Framework Programme, RACE II, ESPRIT, IES, ACTS, INFOSEC, BRITE-EURAM, STRIDE, MIP-Informatics, Telematic Applications, IST, GROWTH, QoL, JOULE, και ENERGIE.

Ιστότοπος: https://www.iccs.gr

Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων (CSLab)

Το εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων (CSLab) του ΕΠΙΣΕΥ είναι ένα από τα μεγαλύτερα εργαστήρια του τομέα της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το ΕΥΣ έχει ισχυρό ερευνητικό υπόβαθρο σε Κατανεμημένα Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας (Big Data, Υπολογιστικά Νέφη και υποδομές Δικτύων Ομότιμων Κόμβων – P2P), τόσο από την πλευρά του αλγοριθμικού σχεδιασμού όσο και από την πλευρά της λειτουργίας τους, με μια παράδοση τριών δεκαετιών στην υλοποίηση, βελτιστοποίηση και λειτουργία τέτοιων συστημάτων. Τα μέλη του εργαστηρίου έχουν πάνω από 300 ερευνητικές δημοσιεύσεις στο πεδίο σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Το προσωπικό του εργαστηρίου περιλαμβάνει τρία μέλη ΔΕΠ, 7 έμπειρους μεταδιδακτορικούς ερευνητές, 15 μεταπτυχιακούς φοιτητές και δύο μέλη τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης.

Ιστότοπος: https://www.cslab.ece.ntua.gr

Ρόλος στο έργο

Στο DataSource ο βασικός ρόλος του ΕΠΙΣΕΥ είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των υποσυστημάτων αποθήκευσης και επεξεργασίας Big Data, που θα αποτελέσει τη βάση για την ενοποίηση των διαθέσιμων, ετερογενών δεδομένων και την αποδοτική εκτέλεση των αλγορίθμων ανάλυσης, εξόρυξης γνώσης και μηχανικής μάθησης πάνω σε αυτά. Επιπλέον θα αναλάβει την “νεφοποίηση” (cloudification) του συστήματος, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία για την αυτοματοποίηση της εγκατάστασης της πλατφόρμας Big Data αλλά και των εφαρμογών.

Τομείς τεχνογνωσίας

Κατανεμημένα Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας, Διαχείριση και Επεξεργασία Μεγάλων Δεδομένων (Big Data), Συστήματα Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing), Συστοιχίες Υπολογιστικών Συστημάτων, Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων, Λειτουργικά Συστήματα, Δίκτυα Επικοινωνιών με έμφαση στον προγραμματισμό, Σχεδιασμό και Διαχείριση Επικοινωνιών Κατανεμημένων Συστημάτων.