Ο στόχος του έργου DataSource είναι η δημιουργία μιας τεχνολογικής πλατφόρμας για την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος που θα παράγει υπεραξία από τη συνάθροιση και σύνθεση ανοιχτών δεδομένων που παρέχουν ανεξάρτητοι «μέτοχοι» της επιστημονικής αλυσίδας αξίας με σκοπό την διευκόλυνση της διεξαγωγής έρευνας που βασίζεται σε δεδομένα. Στα πλαίσια του έργου θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα βασισμένο σε τεχνολογίες αιχμής το οποίο θα μπορεί να συγκεντρώνει, οπτικοποιεί και επεξεργάζεται συνδυασμένα δεδομένα που προέρχονται από ανοιχτά σετ δεδομένων διαθέσιμα στο διαδίκτυο με την χρήση κατανεμημένων συστημάτων επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων πάνω από πλατφόρμες υπολογιστικών νεφών. Οι χρήστες θα έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για να εκτελούν ερωτήματα σε όλες τις διαθέσιμες διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων με το DataSource χρησιμοποιώντας ένα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον, θα μπορούν να έχουν μια σύντομη προ-επισκόπηση των διαθέσιμων αποτελεσμάτων, να εκτελούν κάποιους βασικούς μετασχηματισμούς στα συνδυασμένα δεδομένα, και να μπορούν να ανακτούν το τελικό προϊόν της επεξεργασίας μέσω των διαθέσιμων συνδέσμων. Θα αναπτυχθούν τα απαραίτητα υποσυστήματα οπτικοποίησης της πληροφορίας, συγκέντρωσης και αλγοριθμικής επεξεργασίας αυτής με την χρήση κλιμακώσιμων τεχνικών διαχείρισης δεδομένων. Το τελικό σύστημα θα μπορέσει να βοηθήσει χρήστες από διαφορετικούς τομείς όπως ερευνητές, υπάλληλους δημόσιων φορέων, κλπ. να διεξάγουν εύκολα τις έρευνές τους, ενώ ο φορέας που θα το αξιοποιήσει εμπορικά θα μπορεί μέσω της χρήσης υποδομών υπολογιστικών νεφών να δημιουργήσει ένα ευέλικτο οικονομικό μοντέλο χρέωσης ανάλογα με την χρήση της υπηρεσίας.